دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عبدالرضا   فرجی راد

پست الکترونیکی : a-faraji@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه جغرافیا (ارشد و دکتری)

عبدالرضا فرجی راد

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

^